Choď na obsah Choď na menu
 


Grafológia

Grafológia je vo svojej podstate vlastne psychológia písma. Je to umenie vyvodzovať z analýzy písma a rukopisu určitého jedinca psychické vlastnosti, charakter a osobnosť človeka.
Rukopis hovorí veľa o potenciále, stavoch, schopnostiach a nedostatkoch či o správaní pisateľa. Študovaním rukopisu sa zaoberali už Rimania a po nich stredovekí mnísi. Za posledné dve storočia došlo v grafológii k veľkému vývoju, významný podiel na ňom mali francúzski a nemeckí grafológovia. Jedným z priekopníkom grafológie bol švajčiarsky psychiater a psychológ Carl Gustav Jung, ktorý považoval písmo za významný ukazovateľ charakteru a osobnosti človeka. Grafológiu možno využiť ako psychologický nástroj pri rozvíjaní osobného potenciálu. Má veľa moderných aplikácií, často sa používa pri výbere zamestnancov ako jedna z pomocných metód psychologickej diagnostiky osobnosti.

V grafológii sa využíva štúdium tých najdrobnejších detailov písma: bodky nad písmenami, výšky písmena „t“ v zrovnaní s celým písmom, postavený textu na stránke. Tu vám nemôžeme predložiť všetky podrobnosti, ktoré možno pri štúdiu písma využiť, k tomu je potrebné dôkladnejšie štúdium, napriek tomu si s naším základným prehľadom znakov môžete vytvoriť podstatný obrázok o charakteru a osobnosti. Nasleduje zoznam znakov, ktoré si je dobré pri štúdiu písma všímať.

Sklon riadku
Zo všetkého najskôr si všímajte sklon riadku. Riadky môžu byť horizontálne, môžu stúpať, klesať alebo je ich priebeh nepravidelný.
Horizontálny sklon riadku
- je charakteristický pre normálnu, chladnú a vyváženú osobnosť, pre človeka, ktorý je logický a dokáže sa dobre ovládať.
Stúpajúci sklon riadku
- takýto sklon riadku značí osobu energickú, popudlivú a aktívnu, ktorá má veľké ambície a dokáže veci, ktoré robí dotiahnuť až do konca.
Klesajúci sklon riadku
- tento sklon ukazuje na osobu zamračenú, s pesimistickou povahou. Takémuto človeku veľmi často chýba energia a nadšenie, nedokáže využiť svoje schopnosti a nechá sa ľahko odradiť od svojich plánov.
Nepravidelný sklon riadku
- označuje človeka náladového. Život takého človeka je sériami vzostupov a poklesov, čo sa môže odraziť tiež vo vzťahoch s inými ľuďmi.

 Sklon písma
Každý človek má iný sklon písma. Uhol, ktorý zvierajú písmená s riadkom nám o študovanej osobnosti môže veľa napovedať.
Extrémny sklon písma dozadu
U tohoto jedinca má prevahu rozum nad city. Takýto človek je rozvážny, zdržanlivý, veľmi sebakritický a nepochybne tiež disciplinovaný.
Sklon písma dozadu
Tento sklon písma ukazuje istú plachosť pisateľa. Tento človek má s najväčšou pravdepodobnosťou sklony k vyhýbavosti a zavieraniu očí nad skutočnosťou.
Kolmý sklon písma
Tento sklon písma je typický pre vyrovnané a skromné osoby.
Sklon písma v uhle 45 stupňov
K prednostiam osoby s týmto sklonom písma patrí silná vôľa a rozhodnosť, sklon písma ukazuje na človeka vitálneho a energického.
Sklon písma v uhle 60 stupňov
Človek s týmto sklonom písma býva mimoriadne citlivý a sentimentálny, nemá veľkú vôľu a býva trochu nedôverčivý.
Sklon písma v ostrom uhle
Ostrý uhol ukazuje na výstrednú osobu, ktorá občas holduje výstrelkom. Takýto človek býva precitlivelý, nemá schopnosť jednať impulzívne a preukázať svoje schopnosti, a obvykle svoje jednanie neskôr ľutuje.

 Veľkosť písma
Veľkosť písma je základným ukazovateľom schopnosti sústredenia a citu pre detail.
Malé písmo
Malé písmo ukazuje na človeka, ktorý miluje detaily a bez akýchkoľvek obtiaží sa dokáže sústrediť na daný problém. Takýto človek býva obvykle dosť opatrný.
Priemerná veľkosť písma
Priemerné písmo je typické pre zdržanlivú a vyrovnanú osobu.
Veľké písmo
Osoba s veľkým písmom túži po popularite a má veľké túžby a ambície. Takýto človek je obyčajne veľkorysý a spoločenský, ale nemá mnoho zmyslu pre detail.
Nepravidelné písmo
Nepokoj a citlivá povaha je typická pre majiteľov takéhoto rukopisu. Takýto človek býva workholikom a nezaujíma sa o spoločenský život.

 Hranatosť písma
Podľa toho, či je písmo skôr hranaté či okrúhle, možno usudzovať na temperament pisateľa a jeho postoj k ostatným ľuďom.
Okrúhle písmo
Dobromyseľnosť, priateľskosť a otvorenosť sú hlavnými črtami človeka s týmto písmom. Tento roztomilý človek rád vyhľadáva spoločnosť a ochotne spolupracuje.
Hranaté písmo
Hranatým písmom sa vyznačuje človek energický a aktívny, so silnou vôľou. Býva väčšinou veľmi emocionálny, ale svoje city väčšinou skrýva. Veľmi dôležitým životným postojom, ktorý uprednostňuje, je nezávislosť.
Zmiešané písmo
Často sa dá v písme vidieť aj striedanie okrúhlych a hranatých čŕt. Znamená to zdôraznenie silných stránok tiež osobnosti, bez toho aby pri tom stratila svoju vľúdnosť.

 Medzery v písme
Medzery, ktoré sa objavujú medzi slovami, riadky alebo aj medzi písmenami, môžu do určitej miery vypovedať o tom, či pisateľ nadväzuje kontakty s okolím ťažko alebo ľahko.

-Písmená
Úzke písmená
Pokiaľ sa písmená v slove zdajú natlačené na sebe, ukazuje to na nejaké pisateľové zábrany. Je možné, že tento človek tajnostkár alebo rozmýšľa nečestne.
Široké písmená
Široké písmená ukazujú na človeka nesebeckého a veľkorysého, ktorý si všíma jak ľudí okolo seba, tak aj ich potreby.

-Rozstup slov
Malý rozstup slov
Prehnane opatrný a zdržanlivý človek obvykle necháva medzi slovami malé medzery. Takáto osoba je bez emócií a s chladnou hlavou smeruje k svojmu cieľu.
Stredný rozstup slov
Charakteristickou črtou pisateľa je odhad zlatej strednej cesty medzi márnotratnosťou a lakotou, vyrovnanosť a schopnosť plánovať. Tento človek si je vedomí, že môžu nastať i nečakané ťažkosti ale vždy sa s nimi dokáže vyrovnať.
Veľký rozstup slov
Veľké medzery medzi slovami poukazujú na človeka rýchlo a jasne uvažujúceho. Títo ľudia niekedy neberú vážne myšlienky a cítenie ostatných.

 Rozstup riadkov
Široký rozstup riadkov
Veľká vzdialenosť medzi riadky rukopisu označuje otvorenú myseľ, človeka, ktorý sa odoberá po nepreskúmaných cestách, aby objavil niečo nového. Vlastnosťami takéhoto človeka sú veľkorysosť, dobrosrdečnosť, niekedy to môže byť i výstrednosť a občasná impulzívnosť.
Úzky rozstup riadkov
Takýto typ rozdelenia riadkov ukazuje na človeka, ktorý nemá mnoho citu. Jeho podvedomie mu síce vraví, že potrebuje priateľov, ale ťažko ich hľadá, preto môže zostať sám, uzavretý do seba, hoci ináč je pomerne štedrý.

 Prepojenie
Spôsob spojení písmen nebo slov napovedá, ako pisateľ spracováva myšlienky.
Prepojené slova
V prípade, že slova majú sklon na seba nadväzovať znamená to, že pisateľ myslí rýchlo a jeho úvahy sú dobre uskutočnené. Písmo je pravidelné, rovnako ako pisateľove myšlienky. Takýto človek je logický a praktický, a nemáva problémy uskutočniť svoje nápady.
Oddelené slova
Človek, ktorý medzi slovami a v slovách robí medzery, preferuje podvedomé jednanie namiesto toho, aby si veci riadne premyslel. Takýto človek má iste dobré duševné schopnosti, medzery však odrážajú skoky v jeho myslení.

 Okraje
Preštudujte tiež okraje pisateľovho písma. Spoločne s medzerami vypovedajú o jeho predstavivosti.

Ak sú okraje, a to najmä ľavý okraj, široké, naznačuje to, že autor má zmysel pre krásu a dobrý vkus. Môže však byť také márnotratný alebo aspoň má tendenciu občas bez rozmýšľania utrácať.
Širší pravý okraj ukazuje na sporivého človeka, ktorý sa bojí väčších výdavkov.
Pravý okraj úzky a ľavý okraj veľmi široký sú známkou človeka, ktorý síce bez výčitiek utráca, ale v maličkostiach je lakotný. Keď sa ľavý okraj zužuje smerom dolu, je to známkou vrodenej šetrnosti. Naopak rozširovanie ľavého okraje v dolnej časti znamená veľkú štedrosť.
Úzke okraje alebo ich úplná absencia vypovedajú o zlom vkuse a falošnej predstave o hospodárnosti.

 Tlak na ceruzku
Ďalšie svedectvo o charakteru pisateľa je tlak, ktorý vyvíja na ceruzku.

Mierny tlak
Idealista a romantik, človek, ktorý veľmi dbá na svoje vzťahy s ostatnými ľuďmi. Má rád detaily, vie dobre kritizovať, v otázkach každodenného života je veľmi citlivý a má veľkú predstavivosť.
Silný tlak
Silný tlak je prejavom vitality a sviežosti. Tento človek je prízemný a praktický, neuznáva idealizmus, lež realitu a prejavuje sa prísne materialistickými názory.
Nerovnomerný tlak
Známka nejednotného konania. Takýto človek sa nevie sústrediť, o všetko stráca čoskoro záujem a stále vyhľadáva niečo nového.
Stredný tlak
Stredný tlak znamená dosiahnutie rovnováhy, súladu medzi telesnou vitalitou a duševnou bdelostí.

Hrúbka písmen
Možno konštatovať, že široké písmena znamenajú schopnosť užívať si. Takýto človek je pripravený i tvrdo pracovať, aby si mohol dovoliť veci jemu príjemné. Môžu sa však u neho prejaviť aj sklony k panovačnosti, čo môže priviesť isté problémy.
Štíhlosť písmen
Štíhle písmena odhaľujú intelektuála, človeka s vlastnými názormi, ktorý nerád počúva ostatných.
Zakončenie
Keď končí posledné písmeno slova stúpajúcim a zakriveným ťahom, značí to pisateľovu družnosť a dobre vyvinutý zmysel pre humor.
Dlhé a vodorovné ťahy sú, najmä v spojení s majestátnymi veľkými písmenami a hranatým rukopisom, známkou odvážnej a silnej, niekedy až príliš trúfalej osobnosti.
V prípade, že slova sú ukončené náhle ťahom dolu, svedčí to o pisateľovej panovačnosti.
Zauzlenie alebo iná zvláštnosť na koncovom ťahu slova ukazuje na človeka s excentrickou a nekonvenční povahou.

 Oblúčiky
Spôsob vytvárania oblúčikov, a to zvlášť u písmen „g“, „y“ a „l“ nám napovedajú všeličo o pisateľovej senzitivite a citových reláciách.
Široké oblúčiky
Čím sú oblúčiky širšie, tým citlivejšia je osoba. Takýto človek dáva prednosť fyzickej činnosti pred štúdiom a nečinností a má mnoho elánu. Pokiaľ sú spodné oblúčiky široké, jedná sa o osobu s tvorivými schopnosťami.
Úzke oblúčiky
Autor úzkych oblúčikov býva človek nesmelý, ktorý má ťažkosti s vyjadrením vlastných pocitov. Pokiaľ sú spodné oblúčiky malé znamená to, že tento človek nemá dostatok vitality, aj keď môže mať bystrú myseľ.
Chýbajúce oblúčiky
U človeka, ktorého rozum prevažuje nad citmi bývajú oblúčiky celkom nevýrazné. Písmo bez ozdôb svedčí o zameranie na intelektuálne ciele.

Veľké písmená
Všímajte si, či sú veľké písmená písané v správnom pomere k ostatnému textu alebo malé písmená výrazne prevyšujú. V prípade, že veľké písmena výrazne prevyšujú malé, poukazuje to na pisateľa, ktorý si je dobre vedomý svojej ceny a môže byť do určitej miery tiež pyšný.

 Charakteristiky
Napriek tomu je nemožné zachádzať do podrobností, nasledujúci výčet vám v stručnosti odhalí, akými znakmi sa povaha človeka prejaví v jeho rukopise.

Aktívny – rukopis je pravidelný, písmo kolmé, písmená sú stredné alebo mierne šikmé a koncové ťahy končí tesne nad riadkom
Ambiciózny – podpis je veľký a impozantný, riadky stúpajú smerom doprava
Bezstarostný – písmená nie sú zreteľné, môže chýbať interpunkcia alebo u písmena „i“ bodka, celkovo nedbalý rukopis
Citlivý – rukopis bez známok hranatosti a bez prejavov škrobenosti
Čestný – pravidelné riadky, rukopis jasný a prehľadný
Energický – riadky stúpajú smerom doprava a ťahy dole sú krátke
Hádavý – písmo je malé, slova sú natlačené blízko seba
Chladný – riadky sú priame, veľké písmená sú napísané zreteľne a skôr menším písmom, písmena sú jasné, okrúhle a usporiadané
Chválenkársky – písmo je veľké, obzvlášť nápadné sú veľké písmená, u písmena „t“ vysoké ťahy
Impulzívny – veľmi nápadné a dlhé sú čiarky a pomlčky
Intuitívny – podpis sa vyznačuje veľmi výrazným, hranatým písmom, písmená sú od seba dobre oddelené
Ješitný – písmená sú veľké a výrazné, okraje sú široké, písmo obsahuje mnoho ozdôb Ľahkovážny – jedno písmeno máva rôzne podoby, písmo je nepravidelné, riadky kolísajú
Ľahostajný – písmená okrúhle, množstvo kriviek spolu neprepojených, niektoré písmená nedotiahnuté, konce slov nečitateľné, vypadá to, že pisateľ je lenivý písmená a slová dokončiť
Nadšený – riadky stúpajú a klesajú, ťahy vášnivé
Nápaditý – písmo hranaté a nepravidelné, rukopis môže byť ťažko čitateľný, veľké písmená výrazné a osobitné
Nečestný – rukopis zle čitateľný, písmena blízko vedľa seba, tak isto riadky
Nestály – veľké písmená výrazné, medzery nerovnaké, tvar písmen kolísavý
Neúprimný - písmená úzke, písmo je písané nad riadkom, zakončenie slov je nezrozumiteľné
Odvážny – písmena veľké a zrozumiteľné, riadky stúpajú smerom doprava
Opatrný – písmená kolmé, blízko seba, rukopis starostlivý a upravený, dokonalá interpunkcia
Originálny – neobvyklé tvary písmen, hlavne veľkých
Otvorený – riadky rovné, rukopis triezvy a bez ozdôb, písmená „o“ a „a“ na vrchu otvorené
Pokorný – písmená malé, písmo bez ozdôb
Prívetivý – písmena okrúhle, mierne sklonené s hladkými krivkami
Prispôsobivý – písmena úplná a okrúhle, tvar a veľkosť písmen premenlivá, ostré oblúčiky
Pyšný – písmená vysoké, hlavne písmená veľké, podpis je niekedy s ozdobami
Schopný – veľké písmená zrozumiteľné, písmená neveľmi zaguľatené, písmo pekne tvarované
Silná vôľa – podpis väčšinou podčiarknutý, písmená hranaté, ťahy dole pevné, sila sa prejavuje i v písme
Zmyselný – písmená bez pravidelných čŕt, ťažkopádne a primitívne písmo, nekultivovaný podpis
Sebecký – oblúčiky sa niekedy prekrývajú, písmená naklonené doľava
Sporivý – tlak na ceruzku presný, písmo kolmé, písmená nízke, každé písmeno starostlivo prevedené, očividná snaha o úspornosť
Srdečný – písmo mierne sklonené alebo kolmé, písmená široké a okrúhle
Svedomitý – jasná a presná interpunkcia, starostlivosť v detailoch
Taktní – písmená kolmé, písmo malé a upravené, pekne tvarované oblúčiky
Tvrdohlavý – písmená malé a hranaté, písmo naklonené doprava
Uvážlivý – množstvo bezvýznamných kriviek a ozdôb, niekedy na seba nadväzujúce slová
Veľkorysý – veľké písmená nápadné, koncové ťahy slov smerujú nahor a sú zatočené, koncové „y“ má výrazný oblúčik
Vytrvalý – riadky rovné, písmo hranaté, veľké písmená pekne tvarované, rukopis má v sebe niečo jednoznačného
Zádumčivý – písmená okrúhle zanedbané, niekedy nedotiahnuté, slova niekedy nedokončené klesajúce pod riadok
Zveličovacie – písmená prehnane výrazné, podpis pompézny s ozdobou